Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPUITWERK OP MAAT

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Opdrachtnemer: Spuitwerk op Maat gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Arnhem onder nummer 64568423. 
 3. Zakelijk opdrachtgever: een consument of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan Spuitwerk op Maat opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 4. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven aan Spuitwerk op Maat  tot het verrichten van werkzaamheden;
 5. Opdrachtgever: Zakelijk opdrachtgever en Consument als bedoeld in bovengenoemde definities b en c.
 6. Overeenkomst: alle tussen de zakelijk opdrachtgever of consument en Spuitwerk op Maat gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Spuitwerk op Maat
 7. Werk: Het totaal van de tussen de consument en Spuitwerk op Maat overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe te verwerken producten.
 8. Website: de website onder www.spuitwerkopmaat.nl
 9. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle tussen Spuitwerk op Maat en zakelijk opdrachtgever of consument gesloten overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt. Afwijking van de bepalingen is slechts schriftelijk mogelijk.
 10. Eventuele door een zakelijk opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op met Spuitwerk op Maat gesloten overeenkomsten, tenzij Spuitwerk op Maat schriftelijk met die voorwaarden heeft ingestemd. Indien de voorwaarden van opdrachtgever op enig moment wel van toepassing zijn, zijn daarnaast ook deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover de inhoud van deze voorwaarden niet in strijd is met de voorwaarden van opdrachtgever.
 

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 2. Alle aanbiedingen van Spuitwerk op Maat  zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding door haar worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Spuitwerk op Maat eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
 6. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
 7. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet Spuitwerk op Maat  een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
 8. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet Spuitwerk op Maat een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 9. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Spuitwerk op Maat met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.
 10. Overeenkomsten kunnen namens Spuitwerk op Maat alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van Spuitwerk op Maat  binden Spuitwerk op Maat niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Spuitwerk op Maat aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.
 11. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.
 

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. De door Spuitwerk op Maat opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materiaalkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
 3. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
 4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door Spuitwerk op Maat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door haar ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
 5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij Spuitwerk op maat  opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. Spuitwerk op Maat zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
 6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
 7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk en stelposten.
 8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan Spuitwerk op Maat  kan worden toegerekend, zal Spuitwerk op Maat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits Spuitwerk op Maat bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
 9. Spuitwerk op Maat mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij Spuitwerk op Maat de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.
 10. Spuitwerk op Maat mag een uitgegeven offerte prijs aanpassen indien er sprake is van inflatie of een wettelijke prijsverhoging. Indien er sprake is van een prijsverhoging bij de leveranciers, is Spuitwerk op Maat genoodzaakt dit ook door te voeren in de aangepaste offerte.  
 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Spuitwerk op Maat  tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens. Als opdrachtgever aan Spuitwerk op Maat gegevens verstrekt, mag Spuitwerk op Maat  uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Spuitwerk op Maat  schriftelijk in te lichten omtrent alle relevante omstandigheden.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van Spuitwerk op Maat behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever nodigt Spuitwerk op Maat uit, voor zover die gehouden worden, aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.
 6. Als is overeengekomen dat opdrachtgever het benodigde materieel beschikbaar stelt, staat opdrachtgever er voor in dat deze voldoen aan wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
 7. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
 8. Het personeel van Spuitwerk op Maat heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
 9. Zakelijk opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 10. Zakelijk opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
 11. Zakelijk opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
 12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft Spuitwerk op Maat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 13. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spuitwerk op Maat het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 14. Spuitwerk op Maat  is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover zij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
 15. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Spuitwerk op Maat  in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat Spuitwerk op Maat niet in staat is de opdracht in de bedoelde tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.
 16. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, door hem aan Spuitwerk op Maat veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering van het werk geschiedt wanneer de planning van Spuitwerk op Maat dit toelaat.
 17. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de opdrachtnemer akkoord met de volgende wijze van betalen: 30% van het totaalbedrag dient van te voren te worden betaald en geldt als een reservering. 40% van het totaalbedrag dient betaald  te zijn op de eerste dag van de opdracht. De overige 30% dient betaald te worden bij de oplevering van de klus.  
 18. Voor het uitbrengen van een offerte berekenen wij geen kosten aan u door. Uitzondering hierop is het uitbrengen van een offerte ten behoeve van herstelwerk i.v.m. water -en/of brandschade. Hiervoor rekenen wij calculatie- en inventarisatiekosten. Deze worden gesteld op 10% van het geoffreerde bedrag met een minimum van €125,00 exclusief BTW per schadegeval. Indien akkoord wordt gegeven voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden deze kosten verrekend.

 

Artikel 5 – Termijnen en arbeidstijd

 1. Overeengekomen termijnen, afgezien van betalingstermijnen, zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Spuitwerk op Maat de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
 3. Indien Spuitwerk op Maat  tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.
 4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Spuitwerk op Maat gerechtigd zijn een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening te brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.
 5. Wanneer Spuitwerk op Maat en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Spuitwerk op Maat gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht Spuitwerk op Maat het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.
 

Artikel 6 – Meer- en minderwerk

 1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Spuitwerk op Maat slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 3. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 4. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 5. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
 6. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden.
 7. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 8. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Spuitwerk op Maat  ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Spuitwerk op Maat het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is Spuitwerk op Maat bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zakelijk opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, Spuitwerk op Maat is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2.
 9. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Spuitwerk op Maat bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Spuitwerk op Maat. 
 

Artikel 7 – Voortijdige beëindiging

 1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen onder vermelding van de reden voor de opzegging.
 2. De overeenkomst kan slechts door zakelijk opdrachtgever wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van Spuitwerk op Maat, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever en bij tussentijdse beëindiging door Spuitwerk op Maat wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht Spuit op Maat te betalen:
 4. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor Spuitwerk op Maat uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Spuitwerk op Maat van het reeds voltooide werk.
 5. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.
 6. Bovenstaande laat onverlet het recht van Spuitwerk op Maat volledige schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 8 – Oplevering

 1. Indien Spuitwerk op Maat te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen zeven dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 3. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 4. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 5. Spuitwerk op Maat  aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 6. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 7. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Spuitwerk op Maat.
 8. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Spuitwerk op Maat. kan worden toegerekend.
 

Artikel 9 – Reclames en herstel van gebreken

 1. Spuitwerk op Maat is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Spuitwerk op Maat aansprakelijk is, moet opdrachtgever aan Spuitwerk op Maat de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering van het werk schriftelijk aan Spuitwerk op Maat gemeld te worden.
 4. Opdrachtgever kan vorderen dat Spuitwerk op Maat de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 5. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zeven dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
 6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
 7. Het indienen van één of meerdere reclame(s) heft de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 8. Het is Spuitwerk op Maat uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.
 

Artikel 10 – Verjaring en verval

 1. Een rechtsvordering van een consument wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart na verloop van twee jaar nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek.
 2. Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Spuitwerk op Maat kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 3. Het recht op reclame voor een zakelijk opdrachtgever verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is Spuitwerk op Maat voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder haar leiding geschiedt.
 2. Spuitwerk op Maat dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 3. Spuitwerk op Maat is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 4. Spuitwerk op Maat  is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
 5. Spuitwerk op Maat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Spuitwerk op Maat van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door Spuitwerk op Maat verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 7. In geval van aansprakelijkheid van Spuitwerk op Maat  is Spuitwerk op Maat nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden waardoor de schade zou zijn veroorzaakt. In elk geval is de aansprakelijkheid van Spuitwerk op Maat te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uit zal keren, waarbij meerdere oorzaken gezamenlijk als één schade veroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
 8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Spuitwerk op Maat van dit risico te vrijwaren.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding van de zakelijk opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan Spuitwerk op Maat  is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 10. Spuitwerk op Maat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Spuitwerk op Maat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij Spuitwerk op Maat haar waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
 12. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.
 13. Spuitwerk op Maat is niet verantwoordelijk voor de originele ondergrond. Mocht deze bij opmetingen niet in goede staat zijn en zal dit aangepast moeten worden, dan zal dit in rekening worden gebracht bij de opdrachtnemer. Ook als Spuitwerk op Maat muren, wanden en objecten af moet plakken, is Spuitwerk op Maat niet aansprakelijk voor de schade op originele ondergronden.
 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Spuitwerk op Maat zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: nadelige weersomstandigheden zoals (maar niet uitsluitend) sneeuw en vorst, tekort aan personeel bij Spuitwerk op Maat, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van Spuitwerk op Maat, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.

2.Spuitwerk op Maat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Spuitwerk op Maat  zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. In geval van overmacht heeft Spuitwerk op Maat het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Spuitwerk op Maat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Spuitwerk op Maat gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.
 

Artikel 13 – Betaling en rente

 1. Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van Spuitwerk op Maat op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
 3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is Spuitwerk op Maat, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op Spuitwerk op Maat.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Spuitwerk op Maat is gerechtigd alle – zowel in als buiten rechte – te maken kosten op opdrachtgever te verhalen die zij dient te maken ter voldoening van haar vordering, waarbij de buitengerechtelijke kosten in relatie tot de zakelijk opdrachtgever op voorhand worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,-.
 

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Spuitwerk op Maat op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit;
 3. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Spuitwerk op Maat omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 4. indien Spuitwerk op Maat opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 5. In de genoemde gevallen is Spuitwerk op Maat gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.
 

Artikel 15 – Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Spuitwerk op Maat bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Spuitwerk op Maat heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van Spuitwerk op Maat te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Spuitwerk op Maat.
 4. Spuitwerk op maat heeft het recht om tussentijds en na oplevering van de opdracht het geleverde werk vast te leggen. Spuitwerk op maat bezit tevens alle auteursrechten op vastgelegde materialen om te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door Spuitwerk op maat geleverde goederen de uitsluitende eigendom van Spuitwerk op Maat.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden of om, voor zover van toepassing, tot montage over te gaan. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om Spuitwerk op Maat zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Spuitwerk op Maat rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Spuitwerk op Maat gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
 

Artikel 17 – Garantie

 1. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door Spuitwerk op Maat, maar door de fabrikant of een andere leverancier garantie is gegeven is Spuitwerk op Maat  bij die overeenkomst geen partij en zal zij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.
 2. Als Spuitwerk op Maat garantie geeft op schilderwerkzaamheden, is dat altijd een aflopende garantie voor de duur van drie jaren, waarbij in het eerste jaar na oplevering 100%, in het tweede jaar na oplevering 66,66% en in het derde jaar 33,33% van de herstelkosten worden vergoed door Spuitwerk op Maat en uiteraard slechts indien komt vast te staan dat aanspraak gemaakt kan worden op de garantie en het gebrek of de gebreken niet haar oorzaak vinden in handelen of nalaten van opdrachtgever.
 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Spuitwerk op Maat  en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Spuitwerk op maat. Het is Spuitwerk op Maat echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de woonplaats van opdrachtgever.
 3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
 4. Dit beleid is bijgewerkt in februari 2022.